Ấn Độ cấm Pewdiepie và các video của ông hoàng Youtube

424

https://www.distractify.com/p/pewdiepie-banned-in-india

"Congratulations" và "Bitch Lasagna" bị cấm

NVHAI

Armin Vans
NVHAI
KINGDOM NVHAI